🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ جلسه کارگروه زیباسازی شهرداری طبس

?در این جلسه در خصوص فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم در تمیزی و آراستگی شهر و همچنین برنامه ریزی برای استقبال از نوروز گفتگو و تبادل نظر شد.