🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

روز #عرفه، بر عارفان حق، آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند و با آتش شوق و اشتیاق وصال، به #دعا و #نیایش متوسل می شوند،

خجسته باد.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس