🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ #مهندس_بهارستانی جهت جویای حال مسئول واحد تاسیسات شهرداری #مجتبی_معمارزاده که بعلت کسالت بستری و مرخص شده بود، عیادت نمود.

⏰ مورخ ۲۰ مرداد۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس