🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?در نشست مشترک مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با شهردار، رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر طبس در خصوص افزایش تعاملات و بهره گیری مناسب از ظرفیتهای ممکن در حوزه های مختلف گفتگو شد.

✍️به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس، آقای رسول عراقی رئیس و مهندس محمد جواد راستینه نایب رئیس شواری اسلامی اسلامی شهر و مهندس محمد نصیری شهردار طبس با محمدرضا تازبکی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی دیدار و گفتگو کردند.

?در این جلسه ضمن اشاره به همکاری های پیشین سازمان همیاری خراسان رضوی با شهرداری طبس بر توسعه تعاملات و بهره گیری مناسب و موثر از توانمندیهای موجود در جهت کمک به ارتقاء مدیریت شهری به ویژه در بخش سرمایه گذاری های مشترک افتصادی تاکید شد