🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جلسه تخصصی مهندس بهارستانی شهردار طبس با کارشناسان شرکت پیمانکار مجری طرح ایجاد آرشیو

الکترونیک شهرسازی شهرداری‌ها

در این جلسه که مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و مهندس آذرنیا مسئول شهرسازی، آقای واحدیان مدیر مالی و آقای حیدرزاده مسئول حراست شهرداری طبس حضور داشتند؛ درباره چگونگی انعقاد قرارداد و نحوه انجام کار بحث و تبادل نظر شد.

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس