🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#خودکفایی
✅بازدید شهردار و مسئول واحد عمران از کارگاه تولید جدول پرسی