🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ اجرای زیرسازی خیابان منتهی به ورزشگاه پنجم اردیبهشت توسط شهرداری طبس

◀️ این مسیر به منظور سهولت دسترسی به ورزشگاه آسفالت خواهد شد.