🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ اجرای زیرسازی خیابان منتهی به ورزشگاه پنجم اردیبهشت توسط شهرداری طبس

◀️ این مسیر به منظور سهولت دسترسی به ورزشگاه آسفالت خواهد شد.