🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#پاکسازی و #آماده_سازی مسجد جامع و اطراف آن در جهت برگزاری نماز ظهر #عاشورا توسط نیروهای

خدوم خدمات شهری شهرداری طبس

‎‌‌‌‌‌
✍️ روابط عمومی شهرداری طبس