🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ مبارزه با سد معبر و جمع آوری سایبان های غیر مجاز در پیاده رو های سطح شهر

? واحد بازرسی اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس