🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ مبارزه با سد معبر و جمع آوری سایبان های غیر مجاز در پیاده رو های سطح شهر

? واحد بازرسی اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس