🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نظافت بخشی از کوچه های فضیلت

?سیدمرتضی رحیمی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس