🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

گزارش روزانه عملکرد واحد خدمات شهری شهرداری طبس

رفت روب معابر شهری با دستگاه های مکانیزه و توسط نیروی انسانی، انجام کار گروهی رفت و روب منطقه زیباشهر در روز دوم پویش هفتگی شهر پاک، جمع آوری روزانه زباله مناطق مشمول،

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

اخبار شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام
https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310