🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس تیمور مقدس زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس گفت:

به جهت تشویق همشهریان منطقه دیهشک که بیشترین همکاری را با خدمات شهری در خصوص رعایت زمانبندی جمع آوری زباله و رفت و روب محله را دارند، طرح زیباسازی منظر شهری ابتدا در این منطقه آغاز شد.

❇️ علاقمندان جهت مشارکت در این طرح میتوانند به اداره خدمات شهری شهرداری طبس مراجعه نمایند.

?؛ مسیحا_شمس