🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ تصاویری از عملیات پاکسازی معابر، آبراهه ها و پیاده روهای بلوار شهید رجایی

◀️ اداره خدمات و ایمنی شهری

? سنگکی- امیری

?شبکه خبری شهرداری طبس