🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ انجام کار گروهی نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری شهرداری طبس در بلوار شهید بهشتی شمالی و جنوبی

?مهدی قلی زاده