🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ پاک سازی ورودی شهر طبس از سمت بشرویه در راستای مصوبات ستاد خدمات سفر های تابستانی ۹۸ اداره خدمات وایمنی شهری شهرداری طبس

? این برنامه برای سایر ورودیهای شهر نیز اجرا خواهد شد.

? واحدهای زیر مجموعه اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس، کلیه نیروهای خود را برای زیبایی و آراستگی شهر و استقبال از مسافرین بسیج کرده است.