🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ انجام کار گروهی و پاک سازی بلوار جانباز و شهرک گلشن

توسط نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری
? ضدعفونی و شستشوی گاری ها نیز در این منطقه انجام گردید.