🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ ادامه شستشو و ضدعفونی گاری ها در امتداد معابر ۱۲متری و ۲۴ متری بازگ، کوچه شهیدموذن،

میدان ازادگان، بلوارگلستان، شهرک کوثر، بهشتی شمالی و جنوبی، ۲۴متری پهن کوچه، بلوارشکیبی، اطراف باغ گلشن، خیابان شهدای معلم، خیابان شهید بهروان و شهرک منابع طبیعی

? عکس وگزارش سیدمرتضی رحیمی