🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ پاکسازی بلوار #صدرا رضوان شهر
توسط نیروهای اداره خدمات و ایمنی شهری

? سید مرتضی رحیمی

✍️ روابط عمومی شهرداری طبس