🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شروع پاکسازی کانالهای شهرک ولیعصر خیابان طالقانی باتلاش وهمت نیروهای خدمات شهری

?سیدمرتضی رحیمی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس