🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جمع آوری شاخ و برگ کنار باغ گلشن و رستم آباد باتلاش و همت نیروهای خدمات شهری

?سیدمرتضی رحیمی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس