🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

حضور مهندس #بورنگ شهردار اسبق طبس

و معاون عمرانی آستان قدس رضوی و مهندس #بهارستانی در نماز عبادی سیاسی جمعه

✍️روابط عمومی شهرداری طبس