🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅جلسه چهار ساعته شورای اسلامی استان با مدیر کل جهاد کشاورزی و آقای غنچه مدیر بیمه کشاورزی

?محمود امینی با اشاره به وجود ۳۰۰ آبادی خالی از سکنه در طبس گفت ما باید به سمت بهره وری بیشتر از آب برویم.

?وی خواستار نظارت بیشتر بر تغییر کاربری های اراضی شد و افزود: سهمیه جو و سبوس کشاورزان باید اضافه شود.
⬇️⬇️⬇️رداری]
✅امینی در ادامخواستار تحویل ارقام کشت بافت وپاجوش به نخل داران خسارت دیده(وحق شکایت محفوظ)، افزایش تعداد گلخانه های شهرستان و افزایش مبلغ سهم خسارت بیمه و اعطای تسهیلات برای خرید و پرورش بز سانن و مورسیا شد.

?به نقل از روزنامه امروز خراسان جنوبی

◀️ روابط عمومی شهرداری طبس