🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅حضور بهارستانی شهردار و قیصری مسئول روابط عمومی شهرداری طبس در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی