🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅حضور بهارستانی شهردار و قیصری مسئول روابط عمومی شهرداری طبس در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی