🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ جلسه جمع بندی نظرات مسئولین ادارات و دوایر شهرداری در خصوص ادامه پروژه بهسازی هسته مرکزی شهر طبس

?جلسه اصلی فردا در معاونت استانداری و فرمانداری ویژه طبس برگزار می شود.