🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅مراسم جزء خوانی قرآن کریم توسط کارکنان شهرداری طبس.

◀️این مراسم هر روز صبح برگزار می شود.