🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

? بازدید میدانی و نظارت مهندس #بهارستانی بر انجام پروژه های در حال اجرای شهرداری

گفتنی است ادامه بلوار از سمت دیهشک بالا در حال اجراست و همچنین پروژه هدایت آب های سطحی و سیلاب از کال زینبا ( از بلوار شهدای منا تا بلوار گلستان) به وسیله لوله های بتنی به خارج از شهر که این نقطه یکی از موانع مسدود شدن آب ها در سال های اخیر بوده است.

?شبانی