🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تقدیر و تشکر از شواری شهر و شهردار و پرسنل زحمت کش شهرداری بابت آسفالت نمودن پارکینگ هئیت حسینی

✍️ازجانب اهالی پهن کوچه