🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اهالی کوچه نواب۱۳ محله پنجه علی در خصوص آسفالت کوچه مذکور از مدیریت جهادی جناب مهندس

بهارستانی شهردار محترم و همچنین پیگیری شبانه روزی وحل مشکلات شهر توسط آقای مهندس مریدا تقدیر کردند.

#خداقوت