🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تعمیرات کارخانه آسفالت شهرداری طبس، توسط نیروهای اداره خدمات و ایمنی شهری در حال انجام است.

این تعمیرات اگر قرار بود توسط پیمانکار یا بخش خصوصی اجرا شود قریب به ۱۰۰ میلیون تومان برای شهرداری هزینه داشت که اکنون توسط نیروهای داخلی مجموعه انجام و هزینه ای نزدیک به ۱۰ میلیون تومان خواهد داشت.

مهندس بهارستانی شهردار طبس از مراحل تعمیرات بازدید کرد و برخی نظرات کارشناسی را ارائه داد و به نیروهای واحد تاسیسات خداقوت گفت.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس