🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

 با چنین وضعی کسی
چون او سخاوت پیشه نیست

هست بسیاری
شریکان بر غذای کارگر

گر هوادارش نباشد
هیچ یار همدلی

نیست باکی چون
خدا دارد هوای کارگر

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

✍روابط عمومی شهرداری طبس