🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#اولین مراسم طرح بزرگ تابستانه با ورزش در شهرک #مسکن_مهر برگزار گردید.

این برنامه که توسط هیات ورزشهای #همگانی و همکاری #شهرداری طبس اجرا شد به معرفی رشته های ورزشی و برنامه های مختلف فرهنگی و هنری ویژه گروههای سنی و خانواده ها پرداخت.

?شبانی

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس