🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ خط کشی #معابر و #عابرپیاده در مقابل مدارس سطح شهر در آستانه

#بازگشایی_مدارس توسط نیروهای واحد تاسیسات شهری اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس

? اداره خدمات و ایمنی شهری
✍️روابط عمومی شهرداری طبس