🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ نصب پایه چراغ در بلوار #شهدا توسط واحد تاسیسات شهری شهرداری طبس

?شبانی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس