🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅مامورین شهرداری در حال روشن کردن چراغ های نفتی جهت ایجاد روشنایی معابر شهر طبس

در این تصویر یخچال معروف طبس دیده میشود

? آقای عبدالحسین اخوان طبسی

شبکه خبری شهرداری طبس