🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

? #زنگ آتش نشانی
در مدرسه استعدادهای درخشان

ساعت ۷/۱۵

? برگزاری #صبحگاه_مشترک نیروهای آتش نشان
در ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی
ساعت ۷/۴۰

? رژه #موتوری
از جلو سپاه
ساعت ۹ صبح

اداره خدمات و ایمنی شهری
✍️روابط عمومی شهرداری طبس