🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید گروهی شهرداری و شورای اسلامی شهر، اداره اوقاف، میراث فرهنگی و پیمانکار فضای سبز شهرداری از باغ گلشن به منظور بررسی وضعیت

? شهردار طبس بر همکاری و تعامل سه جانبه تاکید کرد‌