🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازدید میدانی امام جمعه طبس در معیت شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر

از پروژه های در حال اجرای شهرداری طبس و مشارکت ایشان در غرس نهال