🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ بازدید مهندس #بهارستانی از پارک کودک و تاکید بر نگهداری و رسیدگی بهتر

فضای سبز و حیوانات نگهداری شده در پارک

✍️روابط عمومی شهرداری طبس