🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، مهندس پیام بخشی طوسی شهردار طبس با حضور در مرکز تأسیسات و موتوری شهرداری، با همراهی محمدیان رئیس شورای اسلامی شهر از المان های نوروزی درحال ساخت بازدید کرد.

وی در این بازدید با تأکید بر دقت و سرعت در انجام کار گفت: المان های نوروزی باید با فرهنگ و سنن مردم هماهنگ و همسو باشد و خاطرات و تجربیات شیرین زندگی را در اذهان عمومی زنده کند.

بنا بر این گزارش در ساخت المان های نوروزی سال 96 از توانایی هنرمندان بومی و مصالح موجود مثل چوب و آهن استفاده شده و تکیه اصلی بر امکانات داخلی شهرداری بوده است.