🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ سرکشی شهردار و همراهان از هیئت حسینی پهن کوچه و هم اندیشی در خصوص رفع مشکلات و کمبودها

?روح الله امیری