🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

سالهای انتظار به پایان رسید
زمانی فلکه معلم تفرجگاه خیلی از همشهریان

بود اما طی سنوات گذشته با رشد درختان بی ثمر چهره آن دگرگون شد و سایه وریشه های درختان اکالیپتوس نگذاشت درختان وگلهای زیبا پا بگیردو دیگر از آن شادابی وزیبایی گذشته خبری نبود درخواستهای مردمی زیادی به شهرداری طبس واصل شده تا درمورد فضای سبز میدان معلم چاره اندیشی شود تا اینکه بعد از کارشناسیهای متعدد وبه جهت احترام به درخواستهای متعدد همشهریان ودر راستای مصوبات کمیسیون ماده ۷ شهرداری تصمیم بر جابجایی وحذف درختان بی ثمر گردیدواز آنجا که این مکان درمسیر یکی از روستاهای اصلی هدف گردشگری (خرو)قرار گرفته وبا توجه به رشد وتوسعه شهر وقرار گرفتن چند مرکز علمی ودرمانی در این مسیر برآن شدیم با برنامه ریزی طرحی متناسب با اقلیم کویری وبرازنده نام معلم تهیه واجرا شود تاپایانی باشد …………

اداره خدمات وایمنی شهری شهرداری طبس