🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

بازدیدکارشناسان اداره‌ خدمات و ایمنی شهری از نقاط حادثه خیزسال گذشته ( #مرحله_دوم)

:
بلوارپرفسورحسابی

?سیدمرتضی رحیمی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس