🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? حضرت آیت الله بهجت فرمود:
اگر کسی مقید باشد نماز را اول وقت بخواند؛ به جایی که باید خواهد رسید.

✍ شورای اقامه نماز و روابط عمومی شهرداری طبس