🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

شهرداری طبس در نظر دارد انجام امورات رانندگی ماشین آلات سنگین و نقشه برداری و دفتر فنی سایت ۷۹ هکتاری و ۳۵۰ هکتاری طرح مسکن ملی شهر طبس را به مدت یک سال به شرکت های واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس اینترنتی www.setadiran.Ir واگذار نمایند

تاریخ انتشار فراخوان: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
مهلت دریافت اسناد فراخوان تا تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
مهلت ارسال پیشنهادات تا تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲
زمان بازگشایی پاکت ها ۳۱خرداد ۱۴۰۲

جهت کسب اطلاعات بیشتر اطلاعات داخل تصویر به طور کامل مطالعه گردد

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس