🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

چه چیز غیر از #امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر میتواند مرهمی باشد برای دو دست بریده ی #عباس (ع) ?

دبیرخانه ستاد امربه معروف و نهی از منکر
✍️ امور فرهنگی شهرداری طبس