🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، با توجه به اینکه شهرستان طبس یکی از مهمترین زیستگاه های گونه نادر یوزپلنگ آسیایی است طراحی و نصب ساخت المانی متناسب به منظور شناسایی و اهمیت دادن به موضوع حفظ این گونه در معرض انقراض در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

مراحل طراحی و ساخت این المان در خود شهر طبس انجام شد و پس از بررسی مکان های پیشنهادی با توجه به فراهم بودن زیرساخت ها و تردد حجم گسترده مسافران در ورودی شهر از سمت بشرویه نصب گردید.