🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

#هفته_دولت
بهره برداری از شبکه جدا سازی آب فضای سبز شهری

پروژه دیگر از مدیریت شهری شهرداری طبس در #هفته_دولت

? شبانی