🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

اعضای شورای شهر

سید مجتبی حقانی

عضو هیئت رئیسه

محمد جواد راستینه

نائب رئیس شورا

رسول عراقی

رئیس شورا

غلامحسین طاهری

عضو شورا

زهرا حسین پور
عضو شورا