🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#اطلاعیه
✅در راستای اجرایی نمودن ضوابط و مقررات قانونی در آیین نامه های سازمان مدیریت پسماند

(ماده 7 و ماده 16) و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و به جهت حفظ حقوق شهروندی و همچنین بهداشت معابر شهری و ساماندهی خدمات شهری و صدور کارت فعالیت برای عومل جمع آوری پسماند های خشک از جمله: چرخک ها، موتورها و … ؛ لذا از این تاریخ هر گونه فعالیت مزبور در معابر اصلی و شهرک های سطح شهر بدون اخذ مجوز ممنوع اعلام می گردد.

✅بر اساس اطلاعیه فوق لازم است کلیه عوامل جمع آوری پسماند خشک با مراجعه به اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس (واحد خدمات شهری)، نسبت به اخذ کارت فعالیت اقدام نمایند در غیر این صورت با متخلفین برابر با مقررات وضع شده برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

◀️اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس