🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه شماره 1038/5 مورخ 1397/01/09 (بند دوم صورتجلسه شماره 57

مورخ 96/11/26) شورای محترم اسلامی شهر طبس مستند به صورتجلسه شماره 13407/98 مورخ 98/07/10 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری نسبت به فروش تعداد 23 قطعه زمین مسکونی و طبق مصوبه شماره 4316/5 مورخ 98/08/04 شورای محترم اسلامی شهر نسبت به فروش 2 قطعه زمین تجاری به شرح ذیل و نیز طبق مصوبه شماره 4317/5 مورخ 98/08/04 و مصوبه شماره 2510/5 مورخ 98/02/10 شورای محترم اسلامی شهر طبس مستند به صورتجلسه شماره 9782/98 مورخ 98/05/14 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری نسبت به اجاره اموال به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید.

✅جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد مزایده به لینک زیر مراجعه کنید:
https://b2n.ir/526675

tabas.ir (https://b2n.ir/526675)
شهرداری طبس – (( آگهی مزایده کتبی فروش زمین مسکونی و تجاری و اجاره اموال عمومی ))